قرارداد مشارکت در ساخت وساز یکی از انواع قراردادهایی است که در آن مالک زمین باشخصی دیگر (حقیقی یا حقوقی)، قرارداد منقعد منمایند تادر ازای ساختن پروژه ساختمانی در زمین مزبور، در آنچه ساخته می شود شریک گردد. دراین حالت قیمت زمین محاسبه وبه عنوان آورده مالک آن محسوب می شود سازنده نیز سرمایه هایی رابرای احداث بنامنظور مینماید که آورده آن محسوب است .جمع این آورده ها،مجموع سرمایه گذاری را تشکیل میدهد.

وبسایت گروه پلان به آدرس :   www.plan-group.ir  جهت ثبت وجستجوی موارد خرید ، فروش ، رهن و اجاره  کاملا رایگان درخدمت شماست  .

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس حاصل نمائید.

021-44012709

021-44012909

 ایمیل :plangroup47@gmail.com

شماره پیامک اختصاصی   30006000666666


قرارداد مشارکت در ساخت وساز

قرارداد مشارکت در ساخت وساز یکی از انواع قراردادهایی است که در آن مالک زمین باشخصی دیگر (حقیقی یا حقوقی)، قرارداد منقعد منمایند تادر ازای ساختن پروژه ساختمانی در زمین مزبور، در آنچه ساخته می شود شریک گردد.در این حالت قیمت زمین محاسبه وبه عنوان آورده مالک آن محسوب می شود .سازنده نیز سرمایه هایی رابرای احداث بنامنظور مینماید که آورده آن محسوب است .جمع این آورده ها،مجموع سرمایه گذاری را تشکیل میدهد

 

ارکان قرارداد مشارکت در ساخت وساز

1- طرفین قراردادمشارکت درساخت

الف – نام گذاری طرف اول قراردادمشارکت در ساخت وساز؛طرف اول قراردادمشارکت در ساخت وساز،مالک یا صاحب امتیاز زمین می باشد که ممکن است شخص حقیقی یا شخص حقوقی باشد .

ب- نامگذاری طرف دوم قرارداد مشارکت در ساخت وساز؛طرف دوم ،سرمایه داری است که هزینه ساخت رادر اختیار دارد

که به این شخص سازنده نیز می گویند که نام مناسبی برای طرف دوم قرارداد نمی باشد . چون از طرفی طرف دوم،آوردهای را با زمین مالک تجمیع وتشریک می کند؛واز سوی دیگر درسازه هانیز شریک میگردد،عنوان( شریک)برای   او مناسبتر است؛         

عنوانی که در اکثریت قریب به اتفاق قراردادهای مشارکت در ساخت وساز ،برای نام گذاری طرف دوم انتخاب شده است.

2- آورده وسهم الشرکه

دومین رکن قرداد مشارکت در ساخت  وساز که آن راازسایر قراردادهای ساختمانی متمایز میکند ،آورده   وسهم الشرکه طرفین می باشد.

هر یک از طرفین قرارداد مشارکت در ساخت لازم است حصه ای را را به عنوان آورده به منظور انجام موضوع قرارداد های ساختمانی می آورند تا پس از اتمام ساخت وساز بر اساس آن آورده ها از آنچه ساخته می شود سهم ببرند:

 

الف - آورده طرف اول قرارداد

عمده ترین آورده مالک ((زمین))است که به شکل زیر قابل محاسبه می باشد .

آورده مالک زمین = مساحت زمین x قیمت تعیین شده هر متر مربع زمین در زمان قرارداد  

 پس از برآورد ارزش زمین (عین ومنفعت )،وهمچنین ارزش کل سرمایه گذاری (مجموع ارزش زمین وارزش هزینه های ساخت وساز )،نسبت این دو ارزش بایکدیگر ،سنجیده میشود وبه عنوان قدر السهم یا سهم الشرکه ی آورنده ی زمین بشمار می رود :   

قدرالسهم مالک زمین =آورده مالک زمین به مجموع سرمایه گذاری

ب – آورده ی طرف دوم قرارداد

آورده شریک = زیربنای کل x   قیمت هر مترمربع زیربنا در زمان قرارداد    

البته لازم وضروری نیست که تمام سرمایه مالک هنگام عقد قرارداد نقدا موجود باشد .

برای تعیین قدر اسهم شریک از سازه ها ،به همان ترتیب تعیین سهم الشرکه ی مالک عمل می شود.

قدرالسهم شریک = آورده شریک به مجموع سرمایه گذاری