نظر به اینکه نهایت قصد ماطرح مسائل روزمره ومتداول ونیز کاربردی در جامعه است و و می خواهیم عامه  مردم از مطالب مربوطه نهایت استفاده را ببرند گه گاه از عنوان موارد غیر ضروری وکم کاربرد پرهیز مینماییم و بطور مثال از انوع عقود از دو مورد مبتلا به در عقد قراردادها میگوییم

تعریف عقد :عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگرتعهد بر امری نمایند ومورد قبول آنها باشد

عقد لازم : عقدی است که هیچ یک از طرفین  معامله حق فسخ  آن را نداشته باشند مگر در موارد معینه.(مانند بیع ـ اجاره ـ صلح وغیره )

عقد جائز :عقدی است که هر یک از طرفین می تواند هر وقتی که بخواهد آن را فسخ کند (مانند وکالت ـ

هبه و غیره )

وبسایت گروه پلان به آدرس :   www.plan-group.ir  جهت ثبت وجستجوی موارد خرید ، فروش ، رهن و اجاره  کاملا رایگان درخدمت شماست  .

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس حاصل نمائید.

021-44012709

021-44012909

 ایمیل :plangroup47@gmail.com

شماره پیامک اختصاصی   30006000666666